تبلیغات
گدجت های جدید گدجت های جدید - اینو هم خودتون ترجمه کنید من خوابم میاد خاپیش ...
 

اینو هم خودتون ترجمه کنید من خوابم میاد خاپیش ...

نویسنده: مبین امن زاده

 

Feb 14, 2011
For those who just haven't enough time to hit the tracks or those whose dream of becoming a racing champion was left in the past a company called Motorsports Simulator developed the Python.

The racing simulator is equipped with a large Triple 58-inch plasma display and a computer system that boasts an i7 Quad core processor

 

() نظرات